Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 της 114 ΠΜ για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, για την κάλυψη ετήσιων αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωμένη νωπή πατάτα) για κάλυψη αναγκών της Μονάδας και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 32.500.00 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής του είδους του δελτίου τιµών  Περιφέρειας Αττικής.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΩΔ586-ΒΩ4

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008268677

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%94586-%CE%92%CE%A94

ΩΔ586-ΒΩ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 11/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/03/2021