Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/21 για τη Σύναψη Συμφωνητικού Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιχρισμάτων, Μονώσεων Και Χρώσεως Δεκαεννέα (19) Οικημάτων Της Περιοχής «Β» του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : Ψ0ΓΚ6-Δ62

Tο ΚΕΔΑ/Ζ  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης επιχρισμάτων, μονώσεων και χρώσεως  δεκαεννέα (19) οικημάτων της περιοχής «Β» του ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  24.478,84 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 22/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/03/2021