Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/21 της Μ.ΓΕΑ, για την Περιοδική Συντήρηση – Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου – ΑΔΑ: Ε12Η6-Γ3Σ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία κατά άρθρο 118, του Ν.4412/16,
για τη σύναψη συμφωνητικού-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, χρονικής
διάρκειας δύο (2) ετών, για τη συντήρηση -καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου μετά των φρεατίων του και των τριών (3) λιποσυλλεκτών (CPV:90470000-2, 90641000-2) του ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021