Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 350 ΠΚΒ υπ’ αριθμ 03/2021 για την Προμήθεια 12 Αναπνευστικών Συσκευών.

Η 350 ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την προμήθεια (12) δώδεκα αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος άνευ φιάλης (ΑΣΑΚ). Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό 19.354,83 € πλέον ΦΠΑ  και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΩΘΔΑ6-13Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%94%CE%916-13%CE%94?inline=true

ΩΘΔΑ6-13Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 11/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2021