Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π-02/21 Προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

Η 111 ΠΜ καλεί τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Μονάδας.Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (11.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος προϊόντος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΦ276-ΣΚΟ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6276-%CE%A3%CE%9A%CE%9F

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008182234

Προσφορα Π.02.21

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

21PROC008182234

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/03/2021