Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Ανακατασκευή Γηπέδου Στίβου ΣΜΥΑ και Εγκατάσταση Φωτισμού» (Τ-112Π)

  1. Έχοντας υπόψη:

α.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα του άρθρου 221 αυτού.

β.   Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» (ΦΕΚ Β’ 4841/29-12-17).

γ.   Την ΑΔ.Φ.916/91/Σ.19/15-01-21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ:63166-26Θ) Απόφαση με την οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση η Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων έτους 2021 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ.466/04-12-17 Υ.Α, για την ανάδειξη μελών Επιτροπών διαγωνισμών των έργων της ΔΑΕ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.).

  1.                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

α.   Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 16 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ, με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή Γηπέδου Στίβου ΣΜΥΑ και Εγκατάσταση Φωτισμού» (Τ-112Π).

β.   Την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Αχαρνές/ Αττική (EL-305), το οποίο αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις (CPV: 45212200-8) προϋπολογισμού 340.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15% και Φ.Π.Α 24%.

γ.   Τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Υ.Α. και στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και της Αναθέτουσας Αρχής (www.haf.gr/news/contests).

  1. Χειριστής θέματος Επγος (ΜΕ) Παντ. Σταυρούλιας, επιτελής ΔΑΕ/Γ2/2, τηλ. 210 8193231.

T-112

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/03/2021