Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.24/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «PENTAND 1 1/8΄΄ 154 FIT», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213029)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού «PENTAND 1 1/8΄΄ 154 FT», κάλυψης απαιτήσεων επίγειου εξοπλισμού (O/N 213029).

Έχουν δοθεί πρόσθετες πληροφορίες στο έγγραφο με ΑΔΑ: 9Φ4Ξ6-ΜΞΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/03/2021