Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 22/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Σαράντα Οκτώ (48) Τεμαχίων Υλικού «BUNGEE ASSY», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213031)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια σαράντα οκτώ (48) τεμαχίων υλικού «BUNGEE ASSY», κάλυψης απαιτήσεων επίγειου εξοπλισμού (O/N 213031).

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/03/2021