Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «PNEUMATIC (36)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203503)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών, συγκροτήματος «PNEUMATIC (36)», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203503).

Έχει γίνει μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού με το ΑΔΑ: Ω38Γ6-047

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/04/2021