Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 16/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 213048)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών, Συγκροτήματος «STARTING (80)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 213048), CPV: 44531200-3, 44531510-9, 34312500-2, 44530000-4, 31120000-3, 31700000-3, 31711150-9 και 44440000-6.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021