Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών «CAD/PAD», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415, Ε/Π SUPER PUMA και Ε/Π AB-205

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «CAD/PAD» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415, Ε/Π SUPER PUMA και Ε/Π AB-205, CPV: 24612000-7.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/03/2021