Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την φίλτρων αεροπορικού καυσίμου για ανάγκες της ΠΑ (O/N 213052), CPV: 42514300-5.

Έχουν παρασχεθεί πρόσθετες πληροφορίες με ΑΔΑ: ΨΑΤ96-ΑΡΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 05/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/03/2021