Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60 (MIL-L-22851D, J1899)

Η 112ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου µε σκοπό την προµήθεια «Ελαιολιπαντικού
SAE 60 (MIL-L-22851D, J1899)», CPV: 09211000-1 .

αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΕΟΩ46-Σ2Γ  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%95%CE%9F%CE%A946-%CE%A32%CE%93

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2021