Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Fire Protection (26), Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203274)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών, συγκροτήματος «Fire Protection (26)», Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203274), CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2021