Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Μηχανημάτων με Αριθμό Διακήρυξης 03/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Κατασκευή Περιμετρικής Τάφρου Απορροής στο Α/Δ Λαμίας» (ΑΕΕ: 03/21) με ΑΔΑ: 65Υ36-Κ09

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Μίσθωση Μηχανημάτων.

d-pr-03-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008312281
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 65Υ36-Κ09

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021