Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (02/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Κρέατος για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : 69ΛΞ6-ΩΨΧ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την προμήθεια Παρασκευασμάτων Κρέατος ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, για κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα πέντε (5) μήνες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/04/2021