Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 04/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: ΡΩ2Γ6-ΥΦΦ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού

d-pr-04-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008328330
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΩ2Γ6-ΥΦΦ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/04/2021