Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 05/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: 62ΡΞ6-Ζ9Ξ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού.

d-pr-05-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008328439
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62ΡΞ6-Ζ9Ξ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/04/2021