Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 110710 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν), προεκτιμώμενης αξίας σύμβασης 426.390,44 ευρώ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/05/2021