Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 11/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφων C–27J»(ΑΔΑ:Ψ86Β6-0ΛΤ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό  επαναληπτικό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την «Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J»(Υπολειπόμενα Υλικά που δεν κατακυρώθηκαν από Δ.29/19) συνολικής προϋπολογισθείσας  άξιας (σε βάθος τετραετίας) ποσού   5.754.640,20€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  απαλλασσόμενου  του  ΦΠΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2021