Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα, Σάρωθρο, Μίνι Φορτωτής, Φορτωτής – Εκσκαφέας) – ΑΔΑ : ΩΗΑ96-7ΘΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα, Σάρωθρο, Μίνι Φορτωτής, Φορτωτής – Εκσκαφέας), προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΠΑ., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας   800.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2021