Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 19/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Ημιφορτηγών Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) (Pick Up) 4×4, Κυβισμού έως 2.400cc, Ωφέλιμου Φορτίου 600 Κιλά έως 1,5 Τόνο» – ΑΔΑ : Ω0846-ΞΞ6

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για προμήθεια είκοσι εννέα (29) ημιφορτηγών διπλής καμπίνας (ΗΟΔΚ) (Pick Up) 4×4, κυβισμού έως 2.400cc, ωφέλιμου φορτίου 600 κιλά έως 1,5 τόνο προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ΠΑ., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 774.193,57€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 185.806,48€), ήτοι σύνολο 960.000,05€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2021