Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 17/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)» – ΑΔΑ : ΩΚΣΩ6-7ΡΩ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), για την προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 239.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 57.360,00 €), ήτοι σύνολο 296.360,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/05/2021