Διενέργεια Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: 9ΔΟΩ6-ΠΟΦ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών(1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2021