Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.04/2021 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την προμήθεια χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ – ΑΔΑ: 65ΕΤ6-1ΙΦ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την προμήθεια
χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ
(Δ. 04/21), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση
του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 65ΕΤ6-1ΙΦ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04_21

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/04/2021