Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Βελόνα, Τροκάρ) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΓΚ6-Η7Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2021