Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/21) για την Παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για Κάλυψη Αναγκών Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΞΔ06-ΡΙ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/03/2021