Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 13/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Οκτώ (8) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας και Τριών (3) Μικρολεωφορείων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ:60ΖΕ6-Ρ8Ε

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια οκτώ (8) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας και τριών (3) Μικρολεωφορείων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/04/2021