Συνοπτικός Διαγωνισμός 01/21 για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων της 117ΠΜ-ΑΔΑ Ψ5ΖΨ6-ΜΚΠ

H 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού
καυσίμων 117ΠΜ (CPV 45231200-7), με Π/Υ 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ανάρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ Ψ5ΖΨ6-ΜΚΠ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:  ΑΔΑΜ 21PROC008088005

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%96%CE%A86-%CE%9C%CE%9A%CE%A0

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ (1)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (1)

4δ. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ

5β. Περίληψη

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 04/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/02/2021