Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ.03/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών-ΑΔΑ 6Δ1Ι6-ΚΞΘ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (ήτοι την χαμηλότερη τιμή), η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων έτους 2021, για την περιοδική προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας, εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ή 33.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες από υπογραφής της, χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Αναρτήθηκε στο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6Δ1Ι6-ΚΞΘ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%941%CE%996-%CE%9A%CE%9E%CE%98

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008178759

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη Συνοπτικού Δγσμου 115ΠΜ Δ.3_21 Προμήθεια Παγωτών

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/03/2021