Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ.02/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Ύδατος-ΑΔΑ Ψ3ΙΕ6-ΛΣΕ

H 117 ΠΜ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την περιοδική προμήθεια εμφιαλωμένου ύδατος προς κάλυψη αναγκών Μονάδος (CPV 15981000-8), διάρκειας δυο (2) ετών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (53.100,00€), πλέον ΦΠΑ  και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ Ψ3ΙΕ6-ΛΣΕ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 21PROC008102589

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%99%CE%956-%CE%9B%CE%A3%CE%95

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (2)

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ (2)

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ (1)

 Περίληψη (1) 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/02/2021