Προκήρυξη 1/ΔΑΕ/2021 Έργου: «Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στη Διασπορά της 120ΠΕΑ» (ΚΛ-105Ε) ΑΔΑΜ: 21PROC008079709 ΑΔΑ: 6ΒΦΖ6-6Ο2

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) καθώς και τις ΑΔ. Φ.917/128/Σ.26/21-01-21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΔΔΡ6-058) και ΑΔ. Φ.917/185/Σ.41/29-01-21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6Π4Η6-2ΦΛ) αποφάσεις της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: « Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 120ΠΕΑ » (ΚΛ-105Ε) συνολικού προϋπολογισμού έργου 2.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15%, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛ-105E

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2021