Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ. αριθμ. 2/2021 της 350ΠΚΒ για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων-ΑΔΑ 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ

Η 350 ΠΚΒ (Θέρμη Θεσσαλονίκης) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς για την ετήσια προμήθεια αρτοσκευασμάτων, προϋπολογισμού 12.850,00€ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή ανά Τμήμα ειδών (και όχι για κάθε είδος μεμονωμένα).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95646-6%CE%A1%CE%91

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008164589

6Ζ4Φ6-Τ2Ξ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2021