Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 06 /21 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων Οικημάτων Διερχομένων Διασποράς 117ΠΜ-ΑΔΑ 65006-ΧΡΛ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων οικημάτων της Πτέρυγας, με εκτιμώμενη Αξία δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (13.503,60€) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο
της παροχής.

Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 65006-ΧΡΛ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65006-%CE%A7%CE%A1%CE%9B

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008178748

6-21 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/03/2021