Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 04/21 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ-ΑΔΑ 6Θ036-ΒΜ5

H 117ΠΜ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (13.491,20€). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά φορά καθαρισμού.
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ¨ΑΔΑ 6Θ036-ΒΜ5

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98036-%CE%92%CE%9C5

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ  21PROC008156125

4-21 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 117 ΠΜ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/03/2021