Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 03/21 της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Γλυκισμάτων-ΑΔΑ 9ΣΠΜ6-1ΚΗ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, με σκοπό την περιοδική προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Γλυκισμάτων για κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας, για ένα (1) έτος,  συνολικής εκτιμώμενης αξίας δέκα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ ακριβώς (19.887,00€) πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα).

Ανάρτηση σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 9ΣΠΜ6-1ΚΗ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A3%CE%A0%CE%9C6-1%CE%9A%CE%97

Ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008168404

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/03/2021