Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. Δ.07/21 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Εξήντα (60) Βαρελιών Ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 213023)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια εξήντα (60) βαρελιών ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, Τ-41 και PZL (O/N 213023), CPV: 09211000-1

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: ΩΙΨΡ6-ΕΚΤ  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%A8%CE%A16-%CE%95%CE%9A%CE%A4

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2021