Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/2021) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) και Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ – ΑΔΑ : ΨΘΧ86-9ΝΨ

Tο ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) και Κρεατοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή ανά υπό προμήθεια είδος. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (56.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/03/2021