Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 16/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας – ΑΔΑ : 63Β56-Α6Θ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), για την προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 320.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/03/2021