Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 08/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ελαίων (Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής» – ΑΔΑ : Ω8Ω96-06Ω

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), για την προμήθεια Ελαίων (Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 587.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/03/2021