Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 01/21.1 της ΥΠ/ΠΑ (Επαναπροκήρυξη) για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας» – ΑΔΑ : ΩΥΨΔ6-6ΤΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναπροκηρύσσει – μεταθέτει, χωρίς τροποποιηση των όρων του, ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την μίσθωση συνεργείου για τον καθαρισμό των χώρων των Μονάδων της Α/Β Ελευσίνας (ΔΑΥ – 112 ΠΜ – 201 ΚΕΦΑ – ΚΕΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (450.095,04€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% ήτοι 362.979,84€ άνευ ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021