Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/18.2.2021 για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ 117 ΠΜ (Ανδραβίδα Ηλείας)

     Κατόπιν εξουσιοδότησης του ΔΣ/ΜΤΑ, ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί, στα γραφεία της 117ΠΜ (Ανδραβίδα Ηλείας), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.357,61 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.
Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για το σύνολο της προσφερόμενης έκτασης) με ελεύθερη τιμή εκκίνησης ανά στρέμμα, για το πρώτο 1ο έτος της μίσθωσης, προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 2% ετησίως, υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα.

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ-ΟΡΟΙ-ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΛ_ΧΩΡΩΝ

Διακήρυξη 117ΠΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/03/2021