Διαγωνισμός Έργου “Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Α/Δ Ακτίου” (ΑΚΤΙΟ-20-02) – ΑΔΑ: 6ΒΝΞ6-ΠΜ2

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ.916/898/Σ.157/23 Φεβ 21/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Α/Δ Ακτίου” (ΑΚΤΙΟ-20-02) με Α.Α: 143702 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη ΑΔΑ: 6ΒΝΞ6-ΠΜ2

AKTIO-20-02_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 143702)

ΑΚΤΙΟ-20-02_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2021