Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων για την 135ΣΜ] – ΑΔΑ :ΨΤ4Τ6-ΜΡΙ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων για την 135ΣΜ, CPV: 44211000-2, ως Πίνακα του Παραρτήματος «Β» της παρούσας και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/03/2021