Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας) (110ΠΜ & ΔΑΚ)] – ΑΔΑ:ΩΘ3Ο6-ΒΧΖ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής, ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης 2/21.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 05/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2021