Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.03/2021 για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων – ΑΔΑ: Ρ9ΥΑ6-ΨΥ2

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση
του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΑΔΑ: Ρ9ΥΑ6-ΨΥ2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3_21

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2021