Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για τη Διακρίβωση Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) Έτους 2021

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης (CPV: 50433000-9) πρότυπων συσκευών της ΥΠΗΔ, έτους 2021, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 38.010,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά συσκευή.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%94%CE%92%CE%A06-%CE%9B%CE%9E0

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2021