Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) για την Καθαριότητα Χώρων ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ-ΟΛΚΑ-Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου-ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ-ΥΠΕΠΑ-ΟΛΚΑ-Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου-ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΗΔ και καθαρισμού σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ (CPV: 90911200-8), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού (μηνιαίου) τιμήματος.http://https-diavgeia-gov-gr-decision-view-9g3a6-ixfdienergeia-synoptikoy-diagonismoy

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2021