Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας APREMILAST F.C. TAB 30 MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Ζ0Τ6-ΠΟΦ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ζ0Τ6-ΠΟΦ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/02/2021