Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [ΔιενέργειαΣυνοπτικούΠλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας] – ΑΔΑ: 6ΩΗΤ6-Φ95

H ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές στα Γραφεία του Τμ.Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών(1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2021